دکوراسیون واحد آزمون آنلاین شهرستان توسط مهارت آموزان کارگاه صنایع چوب طراحی و ساخته شد.