دکوراسیون واحد میزخدمت اداره کل توسط مهارت آموزان کارگاه صنایع چوب مرکز طراحی وساخته شد.