در راستای گسترش تعاملات برون سازمانی و به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی ، تفاهمنامه ای با شرکت نگار خودرو منعقد گردید. دراین تفاهمنامه مقرر شد دو طرف از تمامی ظرفیتهای موجود جهت استفاده متقاضیان حرفه های صنایع خودرو از آموزشهای مهارتی بهره مند شوند. این تفاهمنامه که درسطح شهرستان تنظیم شده مقرر شد شرکت نگار خودرو نسبت به تجهیز کارگاه اختصاصی ECU و نودهای مولتی پلکس تمامی خودروهای داخلی اقدام و طرفین از آن بهره مند گردند.