آقای دکتر باجولوند و مهندس مهرابی از برگزاری آموزش مشترک با شرکت ملی گاز ایران در مرکز شهیدخدایی بازدید به عمل آوردند.