در تاریخ ۹۷/۱۱/۰۷ سربازان وظیفه نیروی انتظامی از کارگاههای مرکز (درودگری، CNC، اتومکانیک) بازدید به عمل آوردند.