در بازدیدی که مدیرکل محترم جناب آقای غفاری به همراه معاون محترم و رئیس محترم آموزش از مرکز داشتند از تعدادی از کارگاههای مرکز بازدید صورت گرفته و با مربیان دیدار و گفتگو شد.