بازدید دانش آموزان هنرستان کارودانش آیت ا… طالقانی از کارگاههای مختلف مرکز صورت گرفت.