برگزاری آزمون ورودی رشته نانهای حجیم ونیمه حجیم صنعتی در سالن اداری مرکز (۲۶ مرداد ۹۸)