طی برگزاری انتخابات مجمع مربیان و کارشناسان شهرستان کرج و مطابق آرای ماخوذه ، آقایان سیدرضا نیری(۴۹رای)، علیرضا حیدرپور(۴۵رای) وعلیرضا گوهریان(۴۱رای) به عنوان منتخب مربیان و آقایان علیرضا کرباسی(۴۱رای) و کاظم نخعی(۴۱رای) به عنوان منتخب کارشناسان تعیین گردیدند.