به منظور ارتقاء کیفیت وافزایش بهره وری آموزشهای مهارتی جلسه ای باحضور کلیه مربیان مرکز در سالن جلسات برگزار شد وبا تصمیم گیری های انجام شده مقرر شد ۱۰ دپارتمان تخصصی در رشته های مختلف با استفاده از ظرفیتهای موجود تشکیل شده وبرای هرکدام از این دپارتمانها یک مسئول تعیین شود.