در تاریخ ۱۳ مهر ۹۸ جلسه ای با حضور آقای گوهریان مربی اتومکانیک مرکز و مهارت آموزان کارو دانشی به همراه اولیاء ایشان به منظور آشنایی وتوجیه هرچه بیشتر ایشان برگزار گردید.