برگزاری جلسه هماهنگی آموزش و آزمون مرکز با حضور رئیس مرکز در تاریخ ۱۳ دیماه در دفتر رئیس مرکز