در تاریخ ۴ دیماه ۹۸ جلسه هم اندیشی روسای مراکز شهید رهبری، زیبادشت،خواهران وشهید خدایی وبا حضور روسای انجمن های صنفی کرج و فردیس در دفتر رئیس مرکز برگزار ودراین جلسه راه حلهایی پیرامون حل مشکلات مربوط به آموزشگاههای آزاد و پیشنهادات کاربردی مطرح گردید.