برگزاری جلسه و نشست صمیمی معاونین محترم اداره کل با کارکنان مرکز