به منظور برقراری نظم وانضباط عمومی و به جهت یکپارچگی در پذیرش و جذب مهارت آموز در کارگاههای آموزشی ، تدوین آئین نامه انضباطی مرکز در کمیته مربوطه تصویب شد. دراین جلسه مقرر گردید کلیه مراحل از جذب تا تسویه حساب مهارت آموزان درقالب آئین نامه انضباطی تدوین و پس از اعمال نظرات کارشناسی جهت اجرا به کارگاهها ابلاغ شود.