جلسه کمیته فرهنگی مرکز با محوریت هفته ملی مهارت در تاریخ ۰۶/۰۴/۹۸ با محوریت بررسی اقدامات پیش بینی شده برای هفته مهارت در دفتر رئیس مرکز برگزار گردید.