باحضور کارکنان و مربیان مرکز مراسمی صمیمی جهت بزرگداشت پایان خدمت آقایان نصیری ، قادری زاده وبیانی برگزار و پس از ذکر خاطراتی از دوران خدمت توسط تعدادی از کارکنان ، از ایشان تقدیر وتشکر به عمل آمد.