روز پنج شنبه مورخ سوم مرداد ۹۸ با حضور جمعی از همکاران از بازنشستگان آقایان محسن احمدی و ایرج دولتی به جهت خدمت صادقانه تقدیر وتشکر به عمل آمد.

smart