مراسم ختم فرزند آقای محمد حسنی از کارکنان حفاظت فیزیکی مرکز با حضور کارکنان اداره کل و مراکز استان در سالن همایشهای مرکز برگزار گردید.