دوره مدیریت مراکز فنی وحرفه ای با حضور اساتید وکارشناسانی از سازمان بین المللی کار(ILO) در مرکز تربیت مربی در حال برگزاری است که رئیس مرکز شهیدخدایی دراین دوره شرکت نموده است.