در راستای طرح اشتغالزایی مهارت محور وبا هدف تقویت حرفه های خوداشتغالی، نشست مشترکی با اتحادیه درودگران با همراهی مرکز خواهران ودر مرکز شهیدخدایی صورت گرفت که هدف آن تسهیل بازارکار در بخش صنایع چوب میباشد.

smart