استقرار سطل های زباله خشک در قالب اجرای طرح مدیریت سبز