بازدید آقای شاه پسند معاون آموزش سازمان و مدیرکل از کارگاههای تولید نان سنتی و سوله چندمنظوره مرکز در روز ۹ دی با همراهی رئیس مرکز و معاون برگزار گردید. همچنین جلسه ای در حضور مربیان در دفتر رئیس مرکز صورت گرفت.