بررسی و تعیین تکلیف فروش ضایعات آهن و روغن سوخته مرکز با حضور اعضای جلسه و با در نظر گرفتن پیشنهادات خریداران صورت گرفت.