برگزاری جلسه مشترک با کارشناس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان البرز با حضور رئیس و معاون مرکز و نیز کارشناس بودجه اداره کل برگزار گردید و در خصوص تخصیص اعتبارات کارهای عمرانی مرکز در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رایزنی و مذاکره شد.