جلسه ای با حضور آقای پیریایی و آقای نخعی در دفتر رئیس مرکز جهت هماهنگی های لازم برای امور عمرانی کارگاههای مرکز و اولویتهای مربوطه صورت گرفت.