مراسم بزرگداشت بازنشستگان گرانقدر مرکز: آقایان نیری ؛ صفری ؛ پورصادقی و محمدی با حضور معاون محترم آموزش اداره کل و همکاران مرکز شهیدخدایی در فضایی صمیمانه صورت گرفت. دراین مراسم پس از سخنرانی رئیس محترم مرکز و بازنشستگان عزیز، معاون محترم آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل نیز در قدردانی از این افراد صحبت نموده و درانتها هدایا و لوح تقدیری به ایشان اهدا گردید.