در روز درختکاری با حضور مدیرکل محترم و کارکنان و تعدادی از کارآموزان مرکز نهال هایی که از قبل تهیه شده بودند کاشته و آبیاری گردید. قابل ذکر است در روزهای قبل نیز بیش از صد نهال در نقاط مختلف مرکز و با همکاری کارآموزان و علاقمندان کاشته شد.