نام شغل :مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودروهای سبک

مکانیک سیستم های سوخت رسانی خودروهای سبک کسی است که بتواند تعمیرات و تنظیمات اساسی سیستم های اعم از کاربراتوری و انژکتوری، (بنزینی وگازی) را طبق اصول واستاندارد های زیست محیطی از نظر مصرف سوخت وتولید قدرت راانجام دهد

و کارآموز این حرفه باید دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم را داشته باشد.

مدت آموزش این حرفه ۱۹۲ ساعت میباشد که کار آموز ۵۲ ساعت آموزش نظری و۱۴۰ ساعت کارعملی را در کارطی میکند که در پایان دوره آموزشی پس از قبولی در آزمون موفق به اخذ گواهینامه مهارتی می شوند.