تراشکار CNC

این شغل نیز از حوزه مکانیک میباشد و شایستگی های بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت در محیط کار ، راه اندازی ماشین های تراش CNC تعیین مراحل کار وابزار مناسب جهت انجام کار ، استفاده از کاتالوگ ، سرویس نگهداری ماشین های تراش CNC  برنامه نویسی ماشین های تراش CNC  واجرای سایکل ها در برنامه نویسی تولید قطعات توسط کامپیوتر CAM را شاغل میشود و این شغل با مشاغل تراش کار CNC  وقالب سازان در ارتباط میباشد