درودگر:
درودگر شغلی است از حوزه مشاغل صنایع چوب که شایستگی های بکارگیری نکات حفاظت وایمنی، بکارگیری چوب و فراورده های چوبی ومواد کمکی،بکارگیری ابزارهای دستی ودستی برقی درودگری ،رسم فنی ساخت اتصالات،چوبی،بکارگری ماشین آلات عمومی درودگری ساخت پروژه درودگری ، پرداخت و رنگ کاری  انواع مصنوعات چوبی ، کابینت ساز چوبی،  روکش کار مصنوعات چوبی وپرسکار چوب در ارتباط میباشد  .
مهارت آموخته پس از فراغت از دوره های درودگری توانایی اشتغل  در مشاغل کابینت سازی وساخت درب وپنجره ، mdf  ومبلمان چوبی  را خواهد داشت. طول مدت این دوره ۷۲۰ ساعت است  وطول مدت دوره کابنت نیز ۵۴۰ ساعت میباشد.
باتوجه به رشد صنعت چوب ومبلمان آموختن این حرفه وایجاد اشتغال در این صنعت میتواند کسب وکار ویژه ای برای قشر جوان باشد.