تعمیر کار اتومبیل های بنزینی درجه ۱
تعمیر کاراتومبیل های سواری بنزینی درجه ۱از مشاغل صنایع خودرو بوده وشامل شایستگی های آموزشی ایمنی و بهداشت در محیط کار،ابزارهای اندازه گیری، مبانی سیستم های سوخت رسانی دیزلی، دستگاه های عیب یابی، وتجزیه تحلیل عیب یابی موتور سیستم های سوخت رسانی، سیستم جرقه زنی ،سیستم انتقال قدرت ،سیستم ترمز، سیستمتعلیق وفرمان ، الکترونیک خودرو ،، سیستم های دوگانه سوز وبا مشاغل تعمیراتومبیل های سواری در ارتباط است.
طول مدت دوره آموزش ۸۰۰ ساعت میباشدکه ۲۱۴ ساعت به شکل نظری و۵۸۶ ساعت به شکل  عملی کارگاهی  میباشد.
علاوه بر این  دراین کارگاه حرفه تون آپ ویا (تنظیم موتور) نیز آموزش داده میشود که به تنظیم عملکرد سیستم سوخت رسانی وسیستم برقی خودرو می پردازد که مدت آموزش آن ۴۸۰ ساعت میباشد.