کارگاه فرز CNC

فرز کار cnc شغلی از حوزه مکانیک می باشد.تعمیر کار این شغل شایستگی های بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت در محیط کار ،راه اندازی ماشین های فرزcnc ، تعیین مراحل کار وابزار مناسب جهت انجام کار، استفاده از کاتالوگ ها و سرویس نگهداری ماشین های فرز cnc ، برنامه نویسی فرز cnc واجرای برنامه ، استفاده از سایکل ها در برنامه نویسی، تولید قطعات توسط کامپیوتر CAM (مقدماتی) را شامل میشوداین شغل با مشاغل فرزکار وتراشکار CNC ,و قالب ساز در ارتباط میباشد .